Tjenester

Revisjon

Lovpålagt revisjon

Gjennom våre erfarne medarbeidere sikrer vi en faglig og effektiv revisjonsprosess for våre kunder. Alle våre medarbeider følger jevnelig oppdateringskurs spesielt gjennom Den norske revisorforening, for å sikre faglig ajourhold. I tillegg til faglig dyktighet har våre ansatte en modenhet og evne til å se helheten bak den enkelte virksomhet, og ikke bare tallakrobatikk. Dette gjør oss i stand til å prioritere å gjøre de "riktige tingene" i forbindelse med den lovpålagte revisjonsprosessen.

Forenklet kontroll av regnskap

En forenklet kontroll av et regnskap er en mer overordnet gjennomgåelse av regnskapet utført av uavhengig revisor, men er ikke så omfattende som en revisjon. Arbeidet utføres i samsvar med den internasjonale standarden ISRE 2400 "Forenklet revisorkontroll av regnskap"

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskapet vil kunne gi styret og eierne nødvendig trygghet for verdsettelse og eksistens av viktige regnskapsposter. Revisjonen gir høy sikkerhet for at den delen av regnskapet som er revidert, ikke inneholder vesentlige feil. Arbeidet utføres i samsvar med den internasjonale standarden ISA 805 "Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling.

Andre attestasjoner og bekreftelser

Generelt vil vi kunne bekrefte og attesterer på alle typer økonomisk informasjon.

Årsoppgjør og ligningspapir

Bistand med utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer

Andre rådgivningstjenester

Kjøp / salg av virksomheter (transaksjonsstøtte)

Dersom ditt selskap befinner seg i en endringsprosess eller forventer eierendringer i framtiden er vi tilgjengelig som støttende partner. Våre tjenester kan være; samtalepartner, verdsette virksomheten, "impairmenttester", praktisk gjennomføring av fusjoner, fisjoner, arv, generasjonsskifte mv.

Lønnsomhetsanalyse - Activitity Based Costing (ABC)

Hvor tjener og hvor taper din virksomhet penger? Ved å identifisere og tydliggjøre inntekt-/og kostnadsdriverne i din virksomhet, vil vi kunne utarbeide en tiltaksplan som sikrer at finansielt potensial blir utnyttet. Vår metode for slik identifisering (ABC) er pragmatisk og tilpasset enhver virksomhets størrelse. Vi har gode referanser på slike oppgaver.

Management For Hire

Samlet har våre ansatte en bred erfaringsbakgrunn innen ledende roller særlig innen økonomifunksjonen. Ved behov for å innleie økonomipersonell eller styrerepresentasjon kan våre ansatte være svært gode kandidater. Våre ansatte har en kombinasjon av faglig og sosial dyktighet som vi er overbevisst om, vil komme positivt til uttrykk i din virksomhet.